Сигнали в Добрич днес

В процес 1033 Приключени 1524

Сигнал № 928

Сигнал №928

Начало
01.07.2019
ID:
928

Опасна сграда/подлез

Място/адрес: ул. „Сан Стефано“ 42, 9300 Добрич Център, Добрич, България

Описание: Изоставен автомобил, без регистрационни табели на общинска територия, без възможност на преминаване на друг автомобил от там.


Статус: Приключен

Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

05.07.201916:43

Във връзка с постъпил Ваш сигнал относно изоставен автомобил по ул. "Сан Стефано" №42 и след извършена проверка от служители на Община град Добрич се установи, че действително има ИУМПС. На автомобила е залепен стикер - предписание за преместване на излязлото от употреба МПС от имот общинска собственост. След изтичане срока /три месечен от датата отбелязана/ на предписанието, Община град Добрич ще пристъпи към принудително преместване на автомобилите. Съгласно действащата в момента Наредба за поддържането и опазването на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич, излязло от употреба МПС е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, в т.ч: а) МПС с прекратена регистрация, за което има изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл. 18а, ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45 от 2000 г.; б) МПС, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост; изоставено регистрирано МПС. На ремаркетата са залепени стикери - предписания за преместването им от имот общинска собственост. След изтичане срока тр месечен от датата отбелязана на предписанието, Община град Добрич ще пристъпи към принудително преместване на ремаркетата. Случаят ще продължи да бъде обект на контрол от страна на общинска администрация. в) изоставено регистрирано МПС Случаят ще продължи да бъде обект на контрол от страна на Общинска администрация.


Всички видове сигнали